Miljoenenimpuls voor groene bedrijventerreinen

De ruim drieduizend bedrijventerreinen in Nederland vormen een belangrijk deel (30%) van het bebouwde oppervlak van ons land. In toenemende mate passen de terreinen niet meer bij deze tijd. Er liggen opgaven op het gebied van energie, klimaat, omgevingskwaliteit en biodiversiteit. Tezamen met de uitdagingen wat betreft wonen & werken en circulaire economie vragen deze gebieden om een nieuw perspectief.

Op initiatief van IVN Natuureducatie heeft een brede coalitie van zo’n dertig betrokken partijen vorig jaar de handen ineen geslagen om te komen tot het kennisprogramma ‘Werklandschappen van de Toekomst’. Een aanvraag bij het Nationaal Groeifonds werd ondersteund en ingediend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Group of people on a roof garden

Werklandschappen van de Toekomst

In het toekomstbeeld van IVN en haar partners transformeren we de bedrijventerreinen naar Werklandschappen van de Toekomst, waarbij fysieke vergroening het verbindende thema is om gezamenlijk (bedrijven, parkmanagement, groensector, provincies en gemeenten) aan verschillende opgaven te werken.

Hoewel enkele koplopers in beweging zijn gekomen, blijkt de markt onvoldoende in staat om de groentransitie op bedrijventerreinen in gang te zetten. Dit programma richt zich op het aanpakken van de oorzaken die achter het markt- en systeemfalen liggen. Via een opschalingsaanpak worden bedrijventerreinen gemobiliseerd én de groensector versterkt. Het programma werkt aan kennisontwikkeling, innovatiekrachtbevordering, arbeidsmarktvernieuwing, ontwikkeling van financieringsinstrumenten en draagvlakontwikkeling. Dit alles komt in de praktijk samen op Living Labs en ambassadeursbedrijventerreinen, die de basis vormen voor verdere verspreiding. Veel bedrijventerreinen en gemeenten toonden al belangstelling en een brede coalitie staat klaar om hun bijdrage te leveren.

De ministerraad heeft op basis van het advies van het Nationaal Groeifonds 26 miljoen euro toegekend aan het programma Werklandschappen van de Toekomst. Dankzij deze impuls zullen bedrijventerreinen in Nederland de komende jaren worden omgetoverd tot groene, klimaatbestendige en energie-efficiënte plekken, waar werknemers prettig kunnen werken in een gezonde omgeving. Het programma start in 2023.

Next2Company heeft de regierol (inhoud & proces) op zich genomen om met alle partijen tot een onderscheidende aanvraag met een overtuigende onderbouwing te komen.