Algemene voorwaarden Next2Company B.V.

Gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam. Deze algemene voorwaarden gelden voor levering van producten en diensten door Next2Company B.V.

1.               Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Next2Company B.V. de gebruiker van de algemene  voorwaarden;

Opdrachtgever de wederpartij van Next2Company B.V.;

Overeenkomst de overeenkomst tot dienstverlening.

2.              Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Next2Company B.V. en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Aanvullende bedingen zijn slechts geldig indien zij vooraf schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 • Eventuele afwijkingen en/of aanvullende bedingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop-of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Next2Company B.V. en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

3.              Aanbiedingen  offertes

 • Alle aanbiedingen van Next2Company B.V. in de vorm van offertes, voorstellen en prijsopgaven, werkplanningen en vergelijkbare opgaven, alsmede de daarbij vermelde prijzen en condities, zijn vrijblijvend en staan gedurende 14 (veertien) dagen open voor schriftelijke acceptatie door opdrachtgever, tenzij een andere geldigheidsduur is aangegeven of de aanbieding eerder is ingetrokken.
 • De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege opgelegd, tenzij anders aangegeven.
 • Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Next2Company B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Next2Company B.V. schriftelijk anders aangeeft.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Next2Company B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Next2Company B.V. is slechts gebonden aan mondelinge opdrachten indien en voor zover zij deze vooraf schriftelijk heeft bevestigd en uitsluitend conform deze bevestiging. De overeenkomst tussen Next2Company B.V. en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de schriftelijke bevestiging daarvan door Next2Company, door opdrachtgever is ondertekend.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4.              Uitvoering van de overeenkomst

 • Next2Company B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap  uitvoeren.
 • Next2Company B.V. zal bevorderen dat haar medewerkers en derden die via Next2Company bij opdrachtgever zullen worden ingezet bij de uitvoering van werkzaamheden binnen het bedrijf van opdrachtgever zich gedragen overeenkomstig de bij opdrachtgever geldende werk-­‐ en huisregels, voor zover deze de voortgang van de werkzaamheden niet onnodig belemmeren.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Next2Company het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Next2Company B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Next2Company B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Next2Company B.V. zijn verstrekt, heeft Next2Company B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Next2Company B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Next2Company B.V. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Next2Company B.V. kenbaar behoorde te zijn.
 • Opdrachtgever zal constructief meewerken aan het doorlopen van de met Next2Company B.V. overeengekomen procedures binnen de overeengekomen termijnen. Opdrachtgever zal tevens zorgdragen voor de benodigde kwaliteit en continuïteit in zijn personele ondersteuning van de uitvoering van werkzaamheden door Next2Company B.V.
 • Next2Company B.V. richt zich bij de uitvoering van de werkzaamheden zoveel als naar haar oordeelmogelijk is naar de door opdrachtgever  gehanteerde  methodologie, normen en richtlijnen. Voor het overige voert Next2Company B.V. de werkzaamheden naar eigen inzicht uit overeenkomstig Next2Company’s beroepsmatige normen, met dien verstande dat Next2Company B.V. nimmer gehouden zal zijn tot het uitvoeren van werkzaamheden welke naar het oordeel van Next2Company B.V. onverenigbaar zijn met genoemde beroepsmatige normen.
 • Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Next2Company B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • Indien door Next2Company B.V. of door Next2Company B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5.              Wijziging van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig  aanpassen.
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Next2Company B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 • Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Next2Company B.V. de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 • Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Next2Company B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 • In afwijking van artikel 5.3 zal Next2Company B.V geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Next2Company B.V. kunnen worden  toegerekend.

6.              Contractduur en beëindiging

 • Een tussen partijen gesloten overeenkomst voor het uitvoeren van werkzaamheden kan door elk der partijen te allen tijde worden beëindigd door opzegging bij aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van twee kalendermaanden, tenzij anders overeengekomen.
 • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Next2Company B.V. recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Next2Company B.V. zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
 • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Next2Company B.V., zal Next2Company B.V. in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 • Indien de overdracht van de werkzaamheden overeenkomstig artikel 6.3 voor Next2Company B.V. extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 • Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Next2Company B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 • Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Next2Company B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 • Beide partijen zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist te ontbinden door een schriftelijke mededeling daarvan aan de andere partij, indien:
 1. aan de andere partij surséance van betaling is verleend, zij zelf haar faillissement heeft aangevraagd of zij in staat van faillissement is verklaard of anderszins de zeggenschap over haar vermogen heeft verloren;
 2. de andere partij door overmacht niet aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen gedurende een periode van twee maanden, ofwel vast staat dat de overmachtsituatie langer dan twee maanden zal duren. Dit recht tot beëindiging van de overeenkomst vervalt indien, voordat er gebruik van is gemaakt, de verbintenis waarvan de nakoming door de overmachtsituatie tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen;
 3. de andere partij enige wezenlijke verplichting uit de overeenkomst niet nakomt en (zonodig) na ter zake in gebreke te zijn gesteld nalaat als nog binnen 10 (tien) dagen aan die verplichting te voldoen.

7.               Opschorting en ontbinding

 • Next2Company B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 1. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en in verzuim verkeert;
 2. na het sluiten van de overeenkomst Next2Company B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 • Voorts is Next2Company bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Next2Company B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Next2Company B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • Next2Company B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

8.              Tarieven

 • Tenzij anders is overeengekomen, is het honorarium dat Next2Company B.V. aan opdrachtgever in rekening brengt voor de werkzaamheden berekend op basis van het aantal gewerkte dagen (op basis van 8 (acht) uur per dag) en de op het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst geldende tarieven voor haar medewerkers. In opdracht van opdrachtgever gemaakte kosten van materialen en apparatuur die door medewerkers van Next2Company B.V. worden gebruikt bij de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede door medewerkers van Next2Company B.V. overigens gemaakte kosten, waaronder reis- en verblijfkosten, worden volledig aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Alle tarieven en prijzen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting en andere, van overheidswege opgelegde, belastingen en heffingen.
 • Next2Company B.V. zal opdrachtgever vooraf inlichten omtrent de door haar per medewerker in rekening te brengen tarieven. Next2Company B.V. is gerechtigd de te berekenen tarieven voor een medewerker te wijzigen:
 1. indien de desbetreffende medewerker bij Next2Company B.V., dan wel bij de werkzaamheden voor opdrachtgever, voor een andere functie wordt ingezet waaraan een ander honorarium is verbonden;
 2. telkens na verloop van een jaar nadat de opdracht voor de werkzaamheden is verstrekt op grond van algemene prijsontwikkeling dan wel op grond van prijsontwikkelingen in de branche;
 3. in geval van substantiële salarisverhogingen voortvloeiende uit de loonontwikkeling binnen de dienstverleningssector. In het geval als hierboven bepaald onder a. en c. is Next2Company B.V. bevoegd de prijswijziging door te voeren indien na aanvang van de werkzaamheden 3 (drie) maanden zijn verstreken.
 • Indien Next2Company dit wenselijk acht, zal de registratie van gewerkte dagen en/of uren plaatsvinden door middel van het ‘urenverantwoordingsformulier’ dat wordt bijgehouden door medewerkers van Next2Company B.V. en in elk geval één keer per maand door opdrachtgever voor akkoord dient te worden getekend. Opdrachtgever is gehouden hieraan zijn medewerking te verlenen. Voor zover niet anders overeengekomen, houden medewerkers van Next2Company B.V. de bij opdrachtgever gangbare werktijden aan, omvattende een normale werkweek, met een maximum van 40 uur. Indien de werkzaamheden het normale aantal werkuren overschrijdt, wordt dit beschouwd als overwerk. Overwerk wordt per uur in rekening gebracht tegen het normale uurtarief (1/8 van het dagtarief) met een opslag van 20%.

9.              Betaling

 • Next2Company B.V. factureert tenminste eenmaal per maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, op een door Next2Company B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 9.1 is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In geval van niet-tijdige betaling is Next2Company B.V. gerechtigd haar werkzaamheden in het kader van de desbetreffende overeenkomst of (enige) andere overeenkomst(en) met opdrachtgever op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder dat dit zal leiden tot enige aansprakelijkheid van Next2Company B.V. voor de gevolgen daarvan. Next2Company B.V. is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling dan wel voorafgaande zekerheidsstelling te verlangen, waaraan opdrachtgever in dat geval moet voldoen.
 • Ondanks reclame ter zake van tekortkomingen in de uitvoering van bepaalde werkzaamheden, is opdrachtgever onverminderd gehouden tot medewerking aan de registratie van gewerkte dagen waarop die werkzaamheden zijn uitgevoerd, als bedoeld in artikel 8.3.
 • Indien betaling na 30 (dertig) dagen na verstrijken van de factuurdatum geschiedt, is opdrachtgever tevens de rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.
 • In geval van staken van onderneming van opdrachtgever, faillissement of aanvragen daartoe al dan niet op eigen aangifte, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Next2Company B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

10.            Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 • Indien Next2Company B.V. aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde onmiddellijk na beëindiging of ontbinding van die overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
 • Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 10.1 genoemde verplichting, heeft Next2Company B.V. het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

11.             Incasso

 • Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in rekening gebrachte honorarium, zulks met minimum van € 250,=.
 • Indien Next2Company B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van opdrachtgever.

12.            Garantie, Aansprakelijkheid en Reclame

 • De medewerkers van Next2Company B.V. zullen zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, één en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan de medewerker opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door de medewerker geleverde dienst.
 • De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan de medewerker van Next2Company B.V. ter beschikking gestelde gegevens. Next2Company B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt dooronvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens opdrachtgever verstrekte informatie.
 • Next2Company B.V. is jegens haar opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan een medewerker van Next2Company B.V. toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
 • De maximale aansprakelijkheid van Next2Company B.V. is beperkt tot de hoogte van het honorarium van de betreffende opdracht.
 • Next2Company B.V. is tegenover opdrachtgever in geen geval aansprakelijk voor eventuele bedrijfs- (waaronder schade aan (computer)apparatuur en gegevensbestanden) en/of gevolg- en/of letselschade van welke aard en in welke vorm dan ook.
 • Next2Company B.V. noch haar medewerkers zijn aansprakelijk voor schade van welke aard en in welke vorm dan ook, welke derden als gevolg van of in verband met het door Next2Company B.V. uitvoeren van werkzaamheden voor opdrachtgever lijden. Opdrachtgever vrijwaart Next2Company B.V. en haar medewerkers van aanspraken van derden ter zake.
 • Reclame ter zake van tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden dient te geschieden uiterlijk tien dagen nadat de gebreken zijn geconstateerd.
 • Het is opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen en/of enige andere verplichting voortvloeiende uit deze voorwaarden of de overeenkomst, op te schorten wegens (beweerde) tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden ter zake waarvan door opdrachtgever is gereclameerd.
 • Bij elke overeenkomst tussen Next2Company B.V. en opdrachtgever zal een termijn overeengekomen worden waarbinnen tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden door Next2Company B.V. kosteloos worden hersteld dan wel, indien zulks naar het oordeel van Next2Company B.V. noodzakelijk is, werkzaamheden waaraan tekortkomingen kleven opnieuw worden uitgevoerd, mits ten aanzien van die tekortkomingen tijdig, overeenkomstig het bepaalde in artikel 12.7 is gereclameerd. Next2Company B.V. is niet gehouden de verplichtingen ingevolge dit artikel uit te voeren, indien:
 1. haar aanwijzingen of adviezen ter zake van goederen of anderszins waarop de werkzaamheden betrekking hebben niet exact door opdrachtgever zijn opgevolgd;
 2. de betreffende goederen of anderszins onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming zijn met de aan Next2Company B.V. bekend gemaakte bestemming.

13.            Intellectueel eigendom en vrijwaring

 • Alle rechten van intellectuele eigendom en alle rechten die daarmee op één lijn gesteld kunnen worden op door Next2Company B.V. in het kader van de uitvoering van werkzaamheden voor opdrachtgever gebruikte en/of al dan niet in samenwerking met opdrachtgever ontwikkelde werken, rapporten, adviezen, kennis, methoden, systemen e.d., ongeacht de vorm die deze hebben, berusten bij Next2Company B.V.
 • Indien opdrachtgever aan Next2Company B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt, almede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 • Risico-overgang

In geval van het uitvoeren van werkzaamheden die betrekking hebben op het ontwerpen, wijzigen en onderhouden van (documentatie van) informatie-dan wel computersystemen in de ruimste zin des woords gaat het risico van het gebruik van die systemen na oplevering volgens de overeenkomst over op de opdrachtgever. Indien na oplevering van die systemen door opdrachtgever wijzigingen en/of onderhoud aan dat systeem wordt gepleegd, is dit geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

15.            Geheimhouding

 • Partijen zijn over en weer gehouden tot geheimhouding van al hetgeen hen uit hoofde van hun relatie met betrekking tot de andere partij ter kennis komt, tenzij het zaken betreft die van openbare bekendheid zijn of ten aanzien waarvan door de andere partij expliciet te kennen is gegeven dat geen geheimhouding wordt verlangd.
 • De in artikel 15.1 genoemde geheimhoudingsplicht geldt uitsluitend ten aanzien van derden. Binnen de organisatie van beide partijen zal geheimhouding slechts in acht worden genomen ten aanzien van gegevens, zaken en dergelijke, ten aanzien waarvan zulks door de andere partij uitdrukkelijk is verzocht.

16.            Medewerkers

 • De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede 1 (één) jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming ter zake heeft plaatsgehad met Next2Company, medewerkers van Next2Company B.V. of van ondernemingen waarop Next2Company B.V. ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken dan wel te benaderen met een voorstel tot indiensttreding bij opdrachtgever.
 • Zowel Next2Company B.V. als opdrachtgever zullen zich onthouden van het doen van betalingen of giften (waaronder mede wordt begrepen het leveren van goederen of diensten tegen een lagere dan de werkelijke waarde) aan elkanders medewerkers. Hiervan zijn uitgezonderd relatiegeschenken van betrekkelijk geringe waarde of die, voor zover opdrachtgever daarvoor richtlijnen hanteert, aan die richtlijnen voldoen.

17.            Overmacht

 • Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Next2Company B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Next2Company B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Next2Company B.V. worden daaronder begrepen.
 • Next2Company B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Next2Company B.V. zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 • Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Voor zoveel Next2Company B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Next2Company B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

18.            Geschillen

Behoudens de (dwingendrechtelijke) bevoegdheid van de sector kanton van de rechtbank en onverminderd de mogelijkheid tot het vragen van een voorlopige voorziening in kort geding aan de voorzieningenrechter van de daartoe bevoegde rechtbank zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank te Utrecht, een en ander voor zover bepalingen van dwingend recht niet anders voorschrijven. Next2Company B.V. blijft evenwel gerechtigd een vordering aanhangig te maken bij de rechter die volgens de wettelijke regels bevoegd zou zijn.

19.            Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Next2Company B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.